Monday, 12 December 2016

PEMIMPIN ORGANISASIKejayaan sesebuah organisasi bergantung ke atas prestasi kolektif pentadbirnya, iaitu orang yang mengarah kerja dan memimpin kakitangan keseluruhannya. Pemimpin (atau Ketua Jabatan) secara bersendirian mesti mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada rakan sejawatnya kerana proses kepimpinan memang melibatkan dua orang atau lebih. Seorang daripadanya cuba membimbing dan mendorong yang lain dalam usaha mencapai matlamat sistem. Dalam proses perhubungan Ketua Jabatan dan kakitangan, terdapat banyak aspek yang perlu diberi perhatian.
Misalnya, bagaimanakah seorang Ketua Jabatan mempengaruhi tingkah laku kakitangan supaya dapat menghasilkan output yang sempurna. Sebagai contoh dalam situasi sekolah misalnya, pengetua/guru besar dan guru-guru berusaha melahirkan pelajar yang sempurna dari segi mental, fizikal, rohani dan jasmani. Seorang pengetua/guru besar mesti mempunyai ciri-ciri kepimpinan, agar mendapat kerjasama dan diterima oleh semua kakitangan di sekolah.

Apabila seseorang itu berjaya memimpin, ini bermakna dia berjaya mempengaruhi anggota-anggota yang lain di dalam organisasi itu. Kebolehan mempengaruhi bergantung kepada unsur yang penting iaitu kuasa yang ada pada seseorang itu. Mengikut Dr Robiah Sidin (1988), dalam bukunya ‘Asas Pentadbiran Pendidikan’, beliau menegaskan bahawa secara umumnya ada dua jenis kuasa yang boleh dipegang oleh seseorang pemimpin itu. Pertama, kuasa yang datang dengan jawatannya di dalam organisasi itu dan kedua, kuasa yang berpunca daripada keadaan dirinya sendiri atau kuasa individu. Kuasa yang bersangkut paut dengan jawatan adalah penting kerana memberi kepercayaan kepada anggota-anggotanya. Walaubagaimanapun untuk seseorang itu kekal menjadi pemimpin dia mesti juga mempunyai kuasa yang berunsurkan kebolehan tersendirinya. Ini termasuklah:
1. Mentaliti
 • Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman.
 • Keberanian atau kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran dan masalah serta risiko, baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri.
 • Mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu orang lain datang kepadanya minta bertindak.
 • Mempunyai kreativiti sendiri, terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi.
2. Kemasyarakatan
 • Kesediaan memberi dan menerima pendapat.
 • Sikap positif dan terbuka.
 • Daya penggerak dan semangat juang yang kuat.
 • Kebolehan berkomunikasi secara berkesan.
3. Moraliti
 • Mempunyai disiplin diri yang unggul.
 • Kebersihan jiwa terutamanya dari segi keadilan, amanah, ketenangan, kesabaran, keteguhan pendirian dan ketahanan diri.
 • Iman yang teguh, terutama orang yang beragama Islam.
Antara ketiga-tiga ciri yang dinyatakan, moraliti adalah yang terpenting untuk menilai seseorang pemimpin sama ada baik atau buruk, berkesan atau tidak, boleh bertahan lama atau tidak.
Pemimpin memerlukan juga sikap tertentu untuk mempengaruhi orang lain. Perkara yang paling penting ialah pemimpin harus mempunyai pengertian dan tanggapan yang tajam terhadap individu-individu yang saling berurusan dengannya. Selain daripada itu seorang pemimpin juga harus mempunyai:
 • Empati; iaitu kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan bersimpati.
 • Kesedaran; akan kelemahan dan kekuatan dirinya sendiri. Sedar tentang bagaimanakah dirinya dianggap oleh orang lain. Hanya apabila ini berlaku maka barulah kepercayaan kebolehan dirinya akan timbul.
 • Kebolehan: untuk melihat secara objektif akan masalah-masalah dan tingkah laku anggota-anggota lain. Pemimpin harus bersikap adil boleh memberi analisa yang adil dan tidak emosional.
Selain itu, sekiranya seseorang itu ingin menjadi pemimpin yang baik, dia hendaklah mengamalkan perkara-perkara yang diketahui, dilihat dan diterima sebagai baik:
 • Seseorang pemimpin harus bersedia untuk belajar dari siapa sekalipun apa yang dia tidak tahu kerana kepimpinan itu sesuatu yang boleh terus menerus dipelajari dari latihan dan pengalaman.
 • Seseorang pemimpin mesti berani memberi jawapan yang tegas kepada sesuatu yang difikirkan baik atau tidak baik kepada organisasinya.
 • Seseorang pemimpin yang baik berupaya memudahkan semua kerja, dengan menjadikannya kerja-kerja biasa yang boleh dilakukan oleh kebanyakkan orang bawahannya dan tidak memerlukan pakar khusus.
 • Seorang pemimpin yang baik mempunyai perhubungan baik dengan orang-orang bawahannya. Dia mengenali mereka sebagai individu-individu yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Pemimpin yang baik juga tidak berkasar dengan orang-orang bawahannya.
 • Seseorang pemimpin yang baik pandai membahagikan masa. Dia tahu bila masa bertugas dan bila masa di luar tugas dan bertindak bersesuaian dengan keadaan. Pemimpin yang tidak cekap selalu merasa runsing dan bimbang dengan hal-hal tugas di mana juga dia berada.
 • Dalam sesebuah organisasi terdapat pelbagai jenis manusia: ada yang malas, ada yang rajin dan ada yang boleh diharap serta ada yang tidak boleh diharap. Seorang pemimpin yang bijak tidak lemah semangat dengan keadaan ini. Dia menerima hakikat sedemikian dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang ada.
 • Seorang Pemimpin yang baik tahu dan mahu berbincang denganorang-orang bawahannya mengenai sesuatu hal yang dia sendiri tidak pasti. Dia tidak hanya pandai mengeluarkan arahan saja.
 • Seorang pemimpin yang baik mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan manusia.
 • Seorang pemimpin yang baik pandai memperkembangkan kebolehan bekerja orang bawahannya. Dia tahu mengagihkan tugas kepada mereka.
 • Seorang pemimpin yang bijak tidak sekali-kali lemah semangat dan cepat mengaku kalah apabila berdepan dengan sesuatu masalah. Kalau masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu cara, dia menggunakan cara lain. Dia sentiasa bersikap positif.
Melalui perbincangan mengenai ciri-ciri pemimpin berkesan di atas, beberapa kesimpulan dapat dibuat. Diantaranya ialah kepimpinan ialah perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir, merasa, bertindak dengan cara-cara tertentu. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mengetahui keperluan dan motif orang-orang yang berkerja dengannya dan harus menitikberatkan pencapaian matlamat kumpulan. Dia juga harus berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat masa depan.
Seseorang pemimpin boleh menonjolkan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya. Kalau seorang pemimpin sentiasa “bersembunyi” dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya, maka kepimpinannya kurang berkesan.
Kepimpinan bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinan. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa; secara formal melalui jawatan dan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan, iaitu penerimaan orang-orang bawahan .
Senarai Rujukan:
Senarai rujukan ini adalah sama untuk ketiga-tiga artikel berikut:
 1. A.L. Ramaiah, (1999) : Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Masa Kini, Petaling Jaya, IBS Buku Sdn. Bhd.
 2. Abdul Rahman Ali (1998): Kajian Gaya Kepimpinan Pengetua-Pengetua Sekolah Dengan Keberkesanan Seklah, Di Sekolah-Sekolah Menengah Dalam Daerah Sik Kedah Darulaman.
 3. Abd. Razak Wahid (Februari 2001) : Pengetua Sebagai Pemimpin Perubahan, Jurnal Institut Pengetua, Kuala Lumpur.
 4. Ayob Jantan (2004) : Pengetua Sekolah Yang Efektif, Pahang,PTS Publactions & Distributors Sdn. Bhd.
 5. Bush, T. & West-Burnham (1994) : The Principled Of Educational Management, London, Longman.
 6. Chek Mat ( 2003): Kemahiran Memimpin, Maziza Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.
 7. Drucker, P.F. (1954). The Practice Of Management. New York : Harper & Row.
 8. Duke, D.L (1982) “What Can Principals Do? Leadership Functions And Instructional Effectiveness.” NASSP Bulletin 66.
 9. Fiedler, F.E (1971): Leadership. Morristown : General Learning Press.
 10. Fiedler, F.E (1967): A Theory Of Leadership Effectiveness, New York: McGraw Hill.
 11. Juhary Ali (1987): Asas Pengurusan, USM, Pulau Pinang
 12. Hanafi Kamal (1990): Implikasi Beberapa Teori Kepada Kepimpinan Di Sekolah, Suara Pendidik, 13-14 (3 & 4), 28-32.
 13. Hussein Haji Ahmad (1993): Pendidikan Dan Masyarakat, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.
 14. Hussein Mahmood (1993): Kepimpinan Sekolah. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
 15. Ibrahim Mamat (1993): Kepimpinan Sekolah. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur.
 16. Kamaruddin Hj. Kachar(1990): Kepimpinan Profesional Dalam Pendidikan, Kuala Lumpur, Teks Publishing Sdn. Bhd.
 17. Mohd. Ismail Othman (2004) : Undang-Undang Untuk Pengetua dan Guru Besar, Pahang,PTS Publactions & Distributors Sdn. Bhd.
 18. Mohammad Yunus (1994): Realiti Dan Operasi Wawasan Pendidikan Melalui Pengurusan Dan Kepimpinan Pengetua, Jurnal Pendidikan, Kuala Lumpur, Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia.
 19. Noorul Aini Ambak (Julai 2003) : Stail Kepimpinan Dan Proses Pembuatan Keputusan, Melaka, Jurnal Pendiidkan PKPSM.
 20. Omardin Ashaari (1996): Pengurusan Sekolah : Satu Panduan Lengkap, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors.
 21. Peter Drucker (1973): Management , New York, Herper & Row.
 22. Rahimah Haji Ahmad (2002) : Kepimpinan Sekolah Dalam Menghadapi Millennium Baru, Jurnal Institut Pengetua, Kuala Lumpur.
 23. Razali Mat Zin (1996): Kepimpinan Dalam Pengurusan, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
 24. Rensis Likert (1961): New Patterns Of Menagment, New York, McGraw-Hill.
 25. Robiah Sidin (1998): Pemikiran Dalam Pendidikan, Shah Alam, Fajar Bakti.
 26. Robbins, S.P (1968) : Management : Concepts And Practices, New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
 27. Rusinah Siron (1999): Principles Of Management , Kuala Lumpur, Times Book International.
 28. Shahril @Charil Marzuki (2003): Ciri-Ciri Kepimpinan Pengetua/Guru Besar Yang Berkesan Yang Dapat Menghadapi Cabaran Dan Harapan Pada Abad Ke 21, Jurnal Institut Pengetua, Kuala Lumpur.
 29. Stogdill, RM (1970) : Leadership, Membership And Organization, Psychological Bulletin,47.
 30. Thomas J Sergiovanni (1980) : The New School Executive : A Theory Of Administration, New York, Harper And Row Publishers Inc.
 31. Ubben, G.C & Hughes, L.W (1992) : The Principal : Creative Leadership Fir Effective Schools, Boston, Allyn and Bacon.
 32. Yulk, Gary A (1989) : Leadership In Organizations. New Jersey : Prentice-Hall.

 


No comments:

Post a Comment